สถานทูตเนเธอร์แลนด์กำหนดให้ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าทุกคนต้องทำการนัด เพื่อขอคิวยืนวีซ่าก่อนนะคะ ดูรายละเอียดที่เวบไซต์ดังนี้ค่ะ
www.netherlandsembassy.in.th สำหรับคุณที่จะขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะรบกวนดูที่หน้าหลักเวบส้มนะคะ www.Thai-Dutch.net

ขั้นตอนในการขอวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรปส่วนใหญ่) ไม่ต่างกันค่ะ หากมีการนัด คุณก็นัดขอวันที่จะเข้าไปยื่นเอกสาร โดยเตรียมเอกสารเหล่านี้ (ย้ำว่าตั๋วเครื่องบิน และประกัน ไม่ต้องเอาตัวจริงไปนะคะ ค่อยไปจ่ายเงินซื้อเอาวันที่จะไปรับวีซ่าค่ะ ยกเว้นคุณต้องการยื่นวีซ่าตอนเช้าแล้วขอรับตอนบ่ายเลย ถ้าเขาให้)
แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซึ่งกรอกโดยสมบูรณ์
รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ภาพสี)
หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 60 ยูโร ซึ่งต้องชำระเป็นสกุลเงินบาท เท่ากันทุกสถานทูตค่ะ ราคาเดียว (ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้จากป้ายประกาศที่แผนกวีซ่า)
หลักฐานการเงิน (เช่น ใบแสดงการเคลื่อนไหวของบัญชี 3 เดือนย้อนหลัง/หนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองสำหรับเจ้าของธุรกิจ) ซึ่งสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขั้นต่ำคือ 34 ยูโรต่อวัน
ยื่นใบยืนยันการสำรองที่พักหรือโรงแรมตลอดระยะการเดินทางของท่าน
หนังสือรับรองการทำงานและอนุญาตให้ลางาน

เหล่านี้คือเอกสารหลักๆของการขอวีซ่าค่ะ


© 2009 EZ-travel.info  All Rights Reserved Smiley Kotchakorn Chorptham